ภาคใต้

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 เทศบาลตำบลกำแพง สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
42 เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ กระบี่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
43 เทศบาลตำบลคลองแงะ สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
44 เทศบาลตำบลคลองแงะ สงขลา พระปกเกล้า 2560
45 เทศบาลตำบลควนขนุน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
46 เทศบาลตำบลควนเนียง สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
47 เทศบาลตำบลจองถนน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
48 เทศบาลตำบลชะมาย นครศรีธรรมราช องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
49 เทศบาลตำบลบ้านสวน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
50 เทศบาลตำบลปริก สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

ภาคใต้

41 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกำแพง
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
42 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองท่อมใต้
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
43 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองแงะ
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
44 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคลองแงะ
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
45 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลควนขนุน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
46 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลควนเนียง
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
47 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลจองถนน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
48 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลชะมาย
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
49 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านสวน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
50 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th