ภาคใต้

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 อบต.ชัยบุรี พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
32 อบต.ตำนาน พัทลุง พระปกเกล้า 2560
33 อบต.นาไม้ไผ่ นครศรีธรรมราช พระปกเกล้า 2560
34 อบต.ปริก สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
35 อบต.มะขามเตี้ย สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2560
36 อบต.สองพี่น้อง ชุมพร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
37 อบต.อ่าวนาง กระบี่ พระปกเกล้า 2560
38 อบต.เขาชัยสน พัทลุง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
39 อบต.เทพา สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
40 เทศบาลตำบลกำแพง สตูล พระปกเกล้า 2560

ภาคใต้

31 ชื่อหน่วยงาน อบต.ชัยบุรี
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
32 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตำนาน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
33 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาไม้ไผ่
จังหวัด นครศรีธรรมราช
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
34 ชื่อหน่วยงาน อบต.ปริก
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.มะขามเตี้ย
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
36 ชื่อหน่วยงาน อบต.สองพี่น้อง
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
37 ชื่อหน่วยงาน อบต.อ่าวนาง
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
38 ชื่อหน่วยงาน อบต.เขาชัยสน
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
39 ชื่อหน่วยงาน อบต.เทพา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
40 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกำแพง
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th