ภาคใต้

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท ไทยอินเตอร์ ฟิชเชอรี่เทรดดิ้ง จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
22 บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา กรมกิจการเด็กและเยาวชน พังงา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
23 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร นราธิวาส บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีต ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
25 อบจ.พัทลุง พัทลุง พระปกเกล้า 2560
26 อบจ.สงขลา สงขลา พระปกเกล้า 2560
27 อบจ.สงขลา สงขลา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
28 อบจ.สตูล สตูล พระปกเกล้า 2560
29 อบจ.สตูล สตูล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
30 อบจ.สุราษฎร์ธานี สุราษฎร์ธานี พระปกเกล้า 2560

ภาคใต้

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอินเตอร์ ฟิชเชอรี่เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
22 ชื่อหน่วยงาน บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา กรมกิจการเด็กและเยาวชน
จังหวัด พังงา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
23 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรรือเสาะ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 8 กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด นราธิวาส
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
24 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด วัชระคอนกรีต
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
25 ชื่อหน่วยงาน อบจ.พัทลุง
จังหวัด พัทลุง
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
26 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
27 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สงขลา
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
28 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
29 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สตูล
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
30 ชื่อหน่วยงาน อบจ.สุราษฎร์ธานี
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th