ภาคใต้

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด กระบี่ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
12 บริษัท พี.ที.เจริญธุรกิจ จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
13 บริษัท พีทีซี.ออโต้เซลส์ จำกัด ปัตตานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
14 บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จำกัด ภูเก็ต ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
15 บริษัท วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด ตรัง ธรรมาภิบาลดีเด่น 2560
16 บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด ชุมพร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
17 บริษัท สยามคลาสสิค บิซ เซิร์ฟ จำกัด สงขลา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
18 บริษัท สิริแสง อะควาคัลเจอร์ จำกัด สตูล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
19 บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน) สงขลา องค์กรโปร่งใส 2560
20 บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด สุราษฎร์ธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560

ภาคใต้

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด
จังหวัด กระบี่
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พี.ที.เจริญธุรกิจ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีซี.ออโต้เซลส์ จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท รอยัล พารากอน ภูเก็ต จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วู้ดเวอร์คยูไนเต็ด จำกัด
จังหวัด ตรัง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2560
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศิริมงคลโลจิสติกส์ จำกัด
จังหวัด ชุมพร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามคลาสสิค บิซ เซิร์ฟ จำกัด
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สิริแสง อะควาคัลเจอร์ จำกัด
จังหวัด สตูล
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th