ภาคตะวันตก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 บริษัท แสตนด์ดาร์ด เวิร์ลด จำกัด กาญจนบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
52 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดชานนทร์ ตาก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
53 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
54 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
55 อบต.คลองวาฬ ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
56 อบต.คุ้งน้ำวน ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
57 อบต.ตาหลวง ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
58 อบต.นาพันสาม เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
59 อบต.พะวอ ตาก พระปกเกล้า 2556
60 อบต.พะวอ ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

ภาคตะวันตก

51 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แสตนด์ดาร์ด เวิร์ลด จำกัด
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
52 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอดชานนทร์
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
53 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
54 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โตโยต้าเพชรบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
55 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองวาฬ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
56 ชื่อหน่วยงาน อบต.คุ้งน้ำวน
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
57 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตาหลวง
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
58 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพันสาม
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
59 ชื่อหน่วยงาน อบต.พะวอ
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
60 ชื่อหน่วยงาน อบต.พะวอ
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th