ภาคตะวันตก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 เทศบาลตำบลท่าผา ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
42 เทศบาลตำบลหนองบัว กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2558
43 จ.ตาก ตาก คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2557
44 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค ราชบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
45 อบต.บ้านหม้อ เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
46 อบต.วังหิน ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
47 บริษัท ชะอำพีรพัฒน์เคมีคอล จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
48 บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด ตาก ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
49 บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
50 บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556

ภาคตะวันตก

41 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าผา
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
42 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัว
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2558
43 ชื่อหน่วยงาน จ.ตาก
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2557
44 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดราชบุรี กรมควบคุมโรค
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
45 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านหม้อ
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
46 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังหิน
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
47 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชะอำพีรพัฒน์เคมีคอล จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
48 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที.เค.การ์เม้นท์ แม่สอด จำกัด
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
49 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
50 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th