ภาคตะวันตก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
22 บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
23 บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด เพชรบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
24 ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด โชควิสูตร ตาก ธรรมาภิบาลดีเด่น 2559
25 อบต.คูบัว ราชบุรี พระปกเกล้า 2559
26 อบต.นาพันสาม เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
27 อบต.บ้านหม้อ เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
28 อบต.หนองตาแต้ม ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
29 เทศบาลตำบลวังกะ กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
30 นิคมสหกรณ์แม่สอด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ตาก บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558

ภาคตะวันตก

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลักกี้กลาส จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
22 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลส์ จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าเพชรบุรี จำกัด
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
24 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด แม่สอด โชควิสูตร
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.คูบัว
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพันสาม
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านหม้อ
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองตาแต้ม
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
29 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังกะ
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
30 ชื่อหน่วยงาน นิคมสหกรณ์แม่สอด สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตาก กรมส่งเสริมสหกรณ์
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th