ภาคตะวันตก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
121 อบต.หินเหล็กไฟ ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
122 อบต.แพงพวย ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
123 อบต.แม่ปะ ตาก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
124 อบต.แม่รำพึง ประจวบคีรีขันธ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
125 เทศบาลตำบลรางหวาย กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
126 เทศบาลตำบลวังกะ กาญจนบุรี พระปกเกล้า 2552
127 เทศบาลตำบลหนองขาว กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
128 เทศบาลเมืองชะอำ เพชรบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
129 โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก ตาก คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552

ภาคตะวันตก

121 ชื่อหน่วยงาน อบต.หินเหล็กไฟ
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
122 ชื่อหน่วยงาน อบต.แพงพวย
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
123 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่ปะ
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
124 ชื่อหน่วยงาน อบต.แม่รำพึง
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
125 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลรางหวาย
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
126 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังกะ
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
127 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองขาว
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
128 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองชะอำ
จังหวัด เพชรบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
129 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายวชิรปราการ กรมแพทย์ทหารบก กองทัพบก
จังหวัด ตาก
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th