ภาคตะวันตก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลปากแพรก กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
12 เทศบาลตำบลพระแท่น กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
13 เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
14 เทศบาลตำบลวังกะ กาญจนบุรี พระปกเกล้า 2560
15 เทศบาลตำบลวังกะ กาญจนบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
16 เทศบาลเมืองท่าผา ราชบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
17 บริษัท บุษรี บูติค รีสอร์ท จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
18 บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด ประจวบคีรีขันธ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
19 บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
20 บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด ราชบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

ภาคตะวันตก

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลปากแพรก
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพระแท่น
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพระแท่นลำพระยา
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังกะ
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
15 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลวังกะ
จังหวัด กาญจนบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
16 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองท่าผา
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บุษรี บูติค รีสอร์ท จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ผลไม้กระป๋องประจวบ จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ราชบุรีเวอลด์ โคเจนเนอเรชั่น จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ริกิ การ์เม้นส์ จำกัด
จังหวัด ราชบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th