ภาคตะวันออก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
671 เทศบาลตำบลหนองบอน ตราด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
672 เทศบาลนครระยอง ระยอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
673 เทศบาลเมืองศรีราชา ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
674 โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์ สระแก้ว คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
675 โรงพยาบาลตาพระยา สระแก้ว คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
676 โรงพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
677 โรงพยาบาลมะขาม จันทบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
678 บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ระยอง จรรยาบรรณดีเด่น 2551
679 บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ชลบุรี จรรยาบรรณดีเด่น 2551

ภาคตะวันออก

671 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบอน
จังหวัด ตราด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
672 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครระยอง
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
673 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองศรีราชา
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
674 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครินทร์
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
675 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลตาพระยา
จังหวัด สระแก้ว
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
676 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระปกเกล้า
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
677 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลมะขาม
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
678 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คิวทีซี เอนเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2551
679 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th