ภาคตะวันออก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : H 10,11 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
52 บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
53 บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
54 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
55 บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
56 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
57 บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
58 บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
59 บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
60 บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด จันทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560

ภาคตะวันออก

51 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : H 10,11
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
52 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
53 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลินเด้ ไฮโค จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
54 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
55 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศักดิ์ไชยสิทธิ จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
56 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
57 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สตาร์ปิโตรเลียมรีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
58 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามสเตบิไลเซอร์ส แอนด์ เคมิคอลส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
59 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามแผ่นเหล็กวิลาส จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
60 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยามโปรฟรุตส์ จำกัด
จังหวัด จันทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th