ภาคตะวันออก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
42 บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
43 บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
44 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
45 บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
46 บริษัท ระยองไวร์ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
47 บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
48 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
49 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : G-14 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
50 บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : G-14 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560

ภาคตะวันออก

41 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มิตซุย ไฮยีน แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
42 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
43 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ระยอง เทอร์มินัล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
44 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
45 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ระยองโอเลฟินส์ จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
46 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ระยองไวร์ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
47 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ร็อควูล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
48 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
49 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : G-14
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
50 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลินเด้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) : G-14
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th