ภาคตะวันออก

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
22 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
23 บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
24 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
25 บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
26 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
27 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
28 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
29 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560
30 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-1 ระยอง ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2560

ภาคตะวันออก

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที ฟีนอล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
22 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที อาซาฮี เคมิคอล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
25 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
26 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
27 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 11
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
28 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
29 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 12
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560
30 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) สาขาที่ 2 : โรงโอเลฟินส์ ไอ-1
จังหวัด ระยอง
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th