ภาคกลาง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
52 บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
53 บริษัท ดี คิว โอโล่ แอสเซท จำกัด กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2560
54 บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
55 บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
56 บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
57 บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
58 บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
59 บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
60 บริษัท ธรรมรวยพร จำกัด นนทบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560

ภาคกลาง

51 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซัสโก้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
52 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
53 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดี คิว โอโล่ แอสเซท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
54 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
55 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
56 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ดี.เอช.เอ.สยามวาลา จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
57 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
58 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
59 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
60 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ธรรมรวยพร จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th