ภาคกลาง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
42 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
43 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
44 บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด สมุทรปราการ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
45 บริษัท กลัฟ เท็กซ์ จำกัด สมุทรสาคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
46 บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
47 บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
48 บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2560
49 บริษัท คีนน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร จรรยาบรรณดีเด่น 2560
50 บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด ปทุมธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560

ภาคกลาง

41 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
42 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารอาคารสงเคราะห์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
43 ชื่อหน่วยงาน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
44 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กริฟฟิทท์ ฟู้ดส์ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
45 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กลัฟ เท็กซ์ จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
46 ชื่อหน่วยงาน บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
47 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ควอนตั้ม เฮลท์แคร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
48 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ควอลิตี้ พลัส เอสเทติค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
49 ชื่อหน่วยงาน บริษัท คีนน์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
50 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th