ภาคกลาง

1971 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพิจิตร
จังหวัด พิจิตร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
1972 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
1973 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำสนธิ
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
1974 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำสนธิ
จังหวัด ลพบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
1975 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเสนา
จังหวัด พระนครศรีอยุธยา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th