ภาคกลาง

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 กรมสุขภาพจิต นนทบุรี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
12 กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร องค์กรโปร่งใส 2560
13 กรมอนามัย นนทบุรี องค์กรโปร่งใส 2560
14 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์ กรุงเทพมหานคร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
15 กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
16 กองบัญชาการกองทัพไทย กรุงเทพมหานคร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2560
17 กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา นนทบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
18 กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ กรุงเทพมหานคร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
19 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560
20 การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน 2560

ภาคกลาง

11 ชื่อหน่วยงาน กรมสุขภาพจิต
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
13 ชื่อหน่วยงาน กรมอนามัย
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2560
14 ชื่อหน่วยงาน กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
15 ชื่อหน่วยงาน กองกำกับบัญชีธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
16 ชื่อหน่วยงาน กองบัญชาการกองทัพไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2560
17 ชื่อหน่วยงาน กองพัฒนาศักยภาพผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
จังหวัด นนทบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
18 ชื่อหน่วยงาน กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
19 ชื่อหน่วยงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560
20 ชื่อหน่วยงาน การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
ชื่อรางวัล รัฐวิสาหกิจที่มีการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านการขับเคลื่อนแผนงานยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th