ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
91 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวกิจอุดม อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
92 อบจ.ขอนแก่น ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
93 อบต.คำแคน ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
94 อบต.จำปาโมง อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
95 อบต.ท่าสวรรค์ เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
96 อบต.บึงเกลือ ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
97 อบต.สุขไพบูลย์ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
98 อบต.หนองช้างใหญ่ อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
99 อบต.หนองสนิท สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
100 อบต.หนองหญ้าปล้อง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

91 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวกิจอุดม
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
92 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
93 ชื่อหน่วยงาน อบต.คำแคน
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
94 ชื่อหน่วยงาน อบต.จำปาโมง
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
95 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าสวรรค์
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
96 ชื่อหน่วยงาน อบต.บึงเกลือ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
97 ชื่อหน่วยงาน อบต.สุขไพบูลย์
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
98 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองช้างใหญ่
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
99 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองสนิท
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
100 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหญ้าปล้อง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th