ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
81 บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด บุรีรัมย์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
82 บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด ขอนแก่น ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
83 บริษัท โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007) จำกัด อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
84 ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าตูม กระทรวงสาธารณะสุข สุรินทร์ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
85 ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
86 สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
87 สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
88 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
89 ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเรืองชัย ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
90 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดมศิริโชค อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

81 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงงานน้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
82 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
83 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โรงสีข้าวยิ่งไพบูลย์ (2007) จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
84 ชื่อหน่วยงาน ฝ่ายทันตสาธารณสุข โรงพยาบาลท่าตูม กระทรวงสาธารณะสุข
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
85 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชไร่ขอนแก่น สถาบันวิจัยพืชไร่และพืชทดแทนพลังงาน กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
86 ชื่อหน่วยงาน สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
87 ชื่อหน่วยงาน สำนักการศึกษา เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
88 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 9 จังหวัดนครราชสีมา กรมควบคุมโรค
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
89 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด มหาเรืองชัย
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
90 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เดชอุดมศิริโชค
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th