ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
71 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
72 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
73 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
74 บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
75 บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด เลย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
76 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด หนองคาย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
77 บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
78 บริษัท โกลควอลลิทิมิล จำกัด อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
79 บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
80 บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด อำนาจเจริญ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

71 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
72 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
73 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
74 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุบลพันธุ์ทอง จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
75 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฮอนด้าเมืองเลย จำกัด
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
76 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
77 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
78 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลควอลลิทิมิล จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
79 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
80 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th