ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
641 เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
642 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
643 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี พระปกเกล้าทองคำ 2551
644 เรือนจำอำเภอภูเขียว ชัยภูมิ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
645 โรงพยาบาลนครพนม นครพนม คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
646 โรงพยาบาลปราสาท สุรินทร์ คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
647 โรงพยาบาลยโสธร ยโสธร United Nations Public Service Awards (UNPSA) 2551
648 โรงพยาบาลเลย เลย คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551
649 โรงพยาบาลเลย เลย คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

641 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
642 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
643 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2551
644 ชื่อหน่วยงาน เรือนจำอำเภอภูเขียว
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
645 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลนครพนม
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
646 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลปราสาท
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
647 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลยโสธร
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA)
ปีที่รับ 2551
648 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเลย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551
649 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเลย
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210