ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
61 จ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559
62 ทีมดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โรงพยาบาลอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
63 ทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
64 บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด บุรีรัมย์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
65 บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
66 บริษัท ยืนยงไฮเปอร์มาร์ท จำกัด บุรีรัมย์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
67 บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
68 บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด สกลนคร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
69 บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด ขอนแก่น บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
70 บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด ขอนแก่น ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

61 ชื่อหน่วยงาน จ.อำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559
62 ชื่อหน่วยงาน ทีมดูแลผู้ป่วยต่อเนื่อง โรงพยาบาลอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
63 ชื่อหน่วยงาน ทีมดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง โรงพยาบาลอุดรธานี กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
64 ชื่อหน่วยงาน บริษัท บุรีรัมย์พลังงาน จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
65 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยงสงวนกรุ๊ป จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
66 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยืนยงไฮเปอร์มาร์ท จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
67 ชื่อหน่วยงาน บริษัท วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
68 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สกล วี.ซี.มอเตอร์ จำกัด
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
69 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สำนักงานบัญชี โอ.เอ.ซี. จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
70 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ออล อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลจีส จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th