ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 เทศบาลเมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
52 เทศบาลเมืองศิลา ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
53 โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา กองทัพบก สกลนคร บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
54 โรงพยาบาลลำปลายมาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข บุรีรัมย์ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
55 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด สำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุข ศรีสะเกษ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
56 กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
57 กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
58 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
59 คลินิกฝึกพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
60 จ.สกลนคร สกลนคร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2559

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

51 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองศรีสะเกษ
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
52 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองศิลา
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
53 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายกฤษณ์สีวะรา กองทัพบก
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
54 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลลำปลายมาศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
55 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูซอด สำนักงานปรลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
56 ชื่อหน่วยงาน กองทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน เทศบาลนครอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
57 ชื่อหน่วยงาน กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
58 ชื่อหน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
59 ชื่อหน่วยงาน คลินิกฝึกพูด ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
60 ชื่อหน่วยงาน จ.สกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210