ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 เทศบาลตำบลกระหวัน ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
32 เทศบาลตำบลขุนหาญ ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
33 เทศบาลตำบลท่าคันโท กาฬสินธุ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
34 เทศบาลตำบลท่าพระ ขอนแก่น พระปกเกล้า 2560
35 เทศบาลตำบลท่าสะอาด บึงกาฬ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
36 เทศบาลตำบลบ้านแฮด ขอนแก่น พระปกเกล้า 2560
37 เทศบาลตำบลศรีธาตุ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
38 เทศบาลตำบลหัวนา หนองบัวลำภู พระปกเกล้า 2560
39 เทศบาลตำบลเมืองสรวง ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
40 เทศบาลตำบลเสิงสาง นครราชสีมา พระปกเกล้า 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

31 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกระหวัน
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
32 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลขุนหาญ
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
33 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าคันโท
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
34 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าพระ
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
35 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าสะอาด
จังหวัด บึงกาฬ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
36 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านแฮด
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
37 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
38 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหัวนา
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
39 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองสรวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
40 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเสิงสาง
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210