ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.ยางขี้นก อุบลราชธานี พระปกเกล้า 2560
22 อบต.สุขไพบูลย์ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
23 อบต.หนองสนิท สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
24 อบต.หนองหญ้าปล้อง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
25 อบต.หนองอียอ สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
26 อบต.หินลาด บุรีรัมย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
27 อบต.โจดหนองแก ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
28 อบต.โนนประดู่ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
29 อบต.โสน ศรีสะเกษ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
30 เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์ พระปกเกล้า 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.ยางขี้นก
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.สุขไพบูลย์
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองสนิท
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
24 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองหญ้าปล้อง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
25 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองอียอ
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.หินลาด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.โจดหนองแก
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนประดู่
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.โสน
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
30 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกระสัง
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th