ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
151 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด หนองคาย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
152 บริษัท เอ แอนด์ เอ สแตนดาร์ท จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
153 บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
154 บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด นครราชสีมา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
155 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี องค์กรโปร่งใส 2558
156 ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
157 ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร ศรีสะเกษ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
158 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
159 ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนประเสริฐบริการ กาฬสินธุ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
160 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแทรกเตอร์ อำนาจเจริญ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

151 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
152 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ แอนด์ เอ สแตนดาร์ท จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
153 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
154 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โคราช ไทย เทค จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
155 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสันตพล
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2558
156 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์คลังเลือดกลาง โรงพยาบาลขอนแก่น กระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
157 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยพืชสวนศรีสะเกษ กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
158 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 4 กรมวิชาการเกษตร
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
159 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด รัตนประเสริฐบริการ
จังหวัด กาฬสินธุ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
160 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ราชาแทรกเตอร์
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210