ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
131 โรงเรียนบ้านวังกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มหาสารคาม บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
132 โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน นครราชสีมา บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2559
133 กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558
134 จ.นครพนม นครพนม คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2558
135 จ.สกลนคร สกลนคร คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2558
136 บริษัท กิจเจริญโพลทรี 1999 จำกัด บุรีรัมย์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
137 บริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จำกัด มหาสารคาม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
138 บริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จำกัด มหาสารคาม ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
139 บริษัท พี.เค.พี.อินดัสตรี้ จำกัด ร้อยเอ็ด ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
140 บริษัท ร่วมมิตรออโตเทค จำกัด ยโสธร ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

131 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนบ้านวังกุง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมมหาสารคาม เขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
132 ชื่อหน่วยงาน โรงเรียนวัดขนงพระเหนือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 4 สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2559
133 ชื่อหน่วยงาน กองเภสัชกรรม โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558
134 ชื่อหน่วยงาน จ.นครพนม
จังหวัด นครพนม
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2558
135 ชื่อหน่วยงาน จ.สกลนคร
จังหวัด สกลนคร
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2558
136 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กิจเจริญโพลทรี 1999 จำกัด
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
137 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
138 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีเจ เฮ้าส์ จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
139 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พี.เค.พี.อินดัสตรี้ จำกัด
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
140 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ร่วมมิตรออโตเทค จำกัด
จังหวัด ยโสธร
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210