ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
111 เทศบาลตำบลนามะเฟือง หนองบัวลำภู องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
112 เทศบาลตำบลนาอ้อ เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
113 เทศบาลตำบลนาอ้อ เลย พระปกเกล้า 2559
114 เทศบาลตำบลบ้านฝาง ขอนแก่น พระปกเกล้าทองคำ 2559
115 เทศบาลตำบลศรีธาตุ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
116 เทศบาลตำบลเมืองแก สุรินทร์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
117 เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น พระปกเกล้าทองคำ 2559
118 เทศบาลนครขอนแก่น ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
119 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
120 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี พระปกเกล้า 2559

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

111 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนามะเฟือง
จังหวัด หนองบัวลำภู
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
112 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาอ้อ
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
113 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาอ้อ
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
114 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านฝาง
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
115 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลศรีธาตุ
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
116 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลเมืองแก
จังหวัด สุรินทร์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
117 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
118 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครขอนแก่น
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
119 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
120 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210