ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
101 อบต.หนองแวง ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
102 อบต.เก่างิ้ว ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
103 อบต.แวงน้อย ขอนแก่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
104 อบต.โนนประดู่ นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
105 อบต.โนนแดง ชัยภูมิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
106 เทศบาลตำบลกระสัง บุรีรัมย์ พระปกเกล้า 2559
107 เทศบาลตำบลกุดจิก นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
108 เทศบาลตำบลตำน้ำแซบ อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
109 เทศบาลตำบลท่าสะอาด บึงกาฬ พระปกเกล้า 2559
110 เทศบาลตำบลนาด้วง เลย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

101 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองแวง
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
102 ชื่อหน่วยงาน อบต.เก่างิ้ว
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
103 ชื่อหน่วยงาน อบต.แวงน้อย
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
104 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนประดู่
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
105 ชื่อหน่วยงาน อบต.โนนแดง
จังหวัด ชัยภูมิ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
106 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกระสัง
จังหวัด บุรีรัมย์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
107 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดจิก
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
108 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตำน้ำแซบ
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
109 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าสะอาด
จังหวัด บึงกาฬ
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
110 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาด้วง
จังหวัด เลย
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th