ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด หนองคาย ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
12 บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
13 บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด อำนาจเจริญ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
14 ศูนย์ประสานส่งต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ศรีสะเกษ บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
15 สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล ขอนแก่น บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2560
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวกิจอุดม อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
17 อบต.กุดจิก นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
18 อบต.ตูม นครราชสีมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560
19 อบต.นาพู่ อุดรธานี พระปกเกล้า 2560
20 อบต.บึงเกลือ ร้อยเอ็ด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2560

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เทพอรุโณทัย จำกัด
จังหวัด หนองคาย
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็งจุ่งฮวดเซลล์แอนด์เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โตโยต้าอำนาจเจริญ จำกัด
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
14 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์ประสานส่งต่องานอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลขุนหาญ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด ศรีสะเกษ
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
15 ชื่อหน่วยงาน สำนักทรัพยากรน้ำบาดาลเขต 4 ขอนแก่น กรมทรัพยากรน้ำบาดาล
จังหวัด ขอนแก่น
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2560
16 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงสีข้าวกิจอุดม
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.กุดจิก
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตูม
จังหวัด นครราชสีมา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพู่
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.บึงเกลือ
จังหวัด ร้อยเอ็ด
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2560

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th