จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
91 บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2554
92 สำนักงานสรรพากร ภาค 5 กรมสรรพากร ชลบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
93 สำนักทะเบียนอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กรมการปกครอง ชลบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
94 อบต.คลองกิ่ว ชลบุรี พระปกเกล้า 2554
95 อบต.คลองกิ่ว ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
96 อบต.นิคมพัฒนา ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
97 อบต.บ้านบึง ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
98 อบต.พลูตาหลวง ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
99 อบต.หนองรี ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
100 เทศบาลตำบลบางพระ ชลบุรี องค์กรโปร่งใส 2554

จังหวัดชลบุรี

91 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2554
92 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานสรรพากร ภาค 5 กรมสรรพากร
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
93 ชื่อหน่วยงาน สำนักทะเบียนอำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี กรมการปกครอง
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
94 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองกิ่ว
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
95 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองกิ่ว
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
96 ชื่อหน่วยงาน อบต.นิคมพัฒนา
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
97 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านบึง
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
98 ชื่อหน่วยงาน อบต.พลูตาหลวง
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
99 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองรี
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
100 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางพระ
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th