จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
71 เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี พระปกเกล้า 2557
72 บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน) ชลบุรี SET Award 2556
73 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2556
74 บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี SET Award 2556
75 บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี SET Award 2556
76 อบจ.ชลบุรี ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
77 อบจ.ชลบุรี ชลบุรี พระปกเกล้า 2556
78 อบต.คลองกิ่ว ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
79 อบต.เกษตรสุวรรณ ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
80 เทศบาลตำบลท่าบุญมี ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดชลบุรี

71 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองหนองปรือ
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
72 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซิตี้ สตีล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
73 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2556
74 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
75 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล SET Award
ปีที่รับ 2556
76 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
77 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
78 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองกิ่ว
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
79 ชื่อหน่วยงาน อบต.เกษตรสุวรรณ
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
80 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลท่าบุญมี
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th