จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
61 อบต.คลองกิ่ว ชลบุรี พระปกเกล้า 2558
62 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ชลบุรี พระปกเกล้า 2558
63 เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี พระปกเกล้า 2558
64 บริษัท พาราไดซ์ เพลส จำกัด ชลบุรี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2557
65 บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด ชลบุรี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2557
66 อบต.คลองกิ่ว ชลบุรี พระปกเกล้า 2557
67 อบต.พลูตาหลวง ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557
68 อบต.พลูตาหลวง ชลบุรี พระปกเกล้า 2557
69 เทศบาลเมืองบ้านสวน ชลบุรี พระปกเกล้า 2557
70 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2557

จังหวัดชลบุรี

61 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองกิ่ว
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
62 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
63 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองหนองปรือ
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2558
64 ชื่อหน่วยงาน บริษัท พาราไดซ์ เพลส จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
65 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ยูนิไทย ชิปยาร์ด แอนด์ เอนจิเนียริ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2557
66 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองกิ่ว
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
67 ชื่อหน่วยงาน อบต.พลูตาหลวง
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557
68 ชื่อหน่วยงาน อบต.พลูตาหลวง
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
69 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านสวน
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
70 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2557

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th