จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 เทศบาลเมืองหนองปรือ ชลบุรี พระปกเกล้าทองคำ 2559
52 บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
53 บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
54 บริษัท เอส.พี.เค.เครน จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
55 บริษัท เอส.พี.เค.เครน จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
56 บริษัท โมเดิร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
57 บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
58 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
59 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2558
60 สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค ชลบุรี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2558

จังหวัดชลบุรี

51 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองหนองปรือ
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2559
52 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
53 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
54 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส.พี.เค.เครน จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
55 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอส.พี.เค.เครน จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
56 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โมเดิร์น ไดสตัฟส์ แอนด์ พิคเมนท์ส จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
57 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
58 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
59 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2558
60 ชื่อหน่วยงาน สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 3 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2558

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th