จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
42 บริษัท ไทยซัมมิท โอโตเพรส จำกัด (โรงงานเดิม) ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
43 บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
44 บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
45 บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
46 บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
47 อบจ.ชลบุรี ชลบุรี พระปกเกล้า 2559
48 อบจ.ชลบุรี ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
49 อบต.คลองกิ่ว ชลบุรี พระปกเกล้า 2559
50 เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559

จังหวัดชลบุรี

41 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยซัมมิท ฮาร์เนส จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
42 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยซัมมิท โอโตเพรส จำกัด (โรงงานเดิม)
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
43 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
44 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
45 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น ไบโอ พาวเวอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
46 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไมย์เออร์อินดัสตรีส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
47 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
48 ชื่อหน่วยงาน อบจ.ชลบุรี
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
49 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองกิ่ว
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2559
50 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลห้วยกะปิ
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th