จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
32 บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
33 บริษัท เอสทีบี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
34 บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแพคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
35 บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
36 บริษัท แอร์ลิควิด จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
37 บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
38 บริษัท โซว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
39 บริษัท โพลีคอมโกลบอล จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
40 บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดชลบุรี

31 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีสเทิร์น ปาล์ม ออยล์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
32 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เดลต้า ไทยรุ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
33 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอสทีบี เท็กซ์ไทล์ อินดัสตรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
34 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เอ็นทีเอ็น แมนูแพคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
35 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอดวิคส แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
36 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอร์ลิควิด จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
37 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โกลว์ ไอพีพี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
38 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โซว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
39 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โพลีคอมโกลบอล จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
40 ชื่อหน่วยงาน บริษัท โฟมเทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th