จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 บริษัท ฟลิวแอร์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
22 บริษัท ฟูจิตสึ เจอเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
23 บริษัท มี้ด จอนห์ นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
24 บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
25 บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด ชลบุรี จรรยาบรรณดีเด่น 2559
26 บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
27 บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
28 บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
29 บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด ชลบุรี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2559
30 บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน) ชลบุรี องค์กรโปร่งใส 2559

จังหวัดชลบุรี

21 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟลิวแอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
22 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟูจิตสึ เจอเนอรัล (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท มี้ด จอนห์ นิวทริชัน (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สมบูรณ์หล่อเหล็กเหนียวอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
25 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สไมล์ คอนโด (2011) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2559
26 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
27 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แคสติ้ง โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
28 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
29 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อี.คิว. รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2559
30 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th