จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
101 เทศบาลเมืองบ้านบึง ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
102 เทศบาลเมืองพนัสนิคม ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
103 บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด ชลบุรี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2553
104 บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด ชลบุรี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2553
105 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก กรมปศุสัตว์ ชลบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
106 เทศบาลตำบลบางพระ ชลบุรี พระปกเกล้าทองคำ 2553
107 ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก กรมปศุสัตว์ ชลบุรี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
108 อบต.คลองกิ่ว ชลบุรี พระปกเกล้า 2552
109 อบต.คลองกิ่ว ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
110 อบต.หนองรี ชลบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดชลบุรี

101 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองบ้านบึง
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
102 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองพนัสนิคม
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
103 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอลซีบี คอนเทนเนอร์ เทอร์มินัล 1 จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
104 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไทยอีสเทิร์น รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2553
105 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก กรมปศุสัตว์
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
106 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลบางพระ
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้าทองคำ
ปีที่รับ 2553
107 ชื่อหน่วยงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคตะวันออก กรมปศุสัตว์
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
108 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองกิ่ว
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
109 ชื่อหน่วยงาน อบต.คลองกิ่ว
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
110 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองรี
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th