จังหวัดชลบุรี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด (มหาชน) ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
12 บริษัท ซัมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
13 บริษัท ซีพีแรม จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
14 บริษัท ตรัวส์ ทาคายา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
15 บริษัท ที เอ็น ดี ฟูดส์อินดัสตรีย์ จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
16 บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
17 บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
18 บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
19 บริษัท นิตโต้ ทาเทค (ประเทศไทย) จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
20 บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ชลบุรี ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดชลบุรี

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท กระจกไทย-อาซาฮี จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซัมเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
13 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ซีพีแรม จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
14 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ตรัวส์ ทาคายา อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที เอ็น ดี ฟูดส์อินดัสตรีย์ จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
16 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
17 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นามยงเทอร์มินัล จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
18 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
19 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นิตโต้ ทาเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
20 ชื่อหน่วยงาน บริษัท นิว ไทย วีล เมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th