จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 อบต.ศาลาแดง ฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
22 อบต.สิงโตทอง ฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
23 อบต.โยธะกา ฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
24 บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
25 เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา พระปกเกล้า 2553
26 โรงพยาบาลพนมสารคาม ฉะเชิงเทรา คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2553
27 อบต.บางสมัคร ฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
28 อบต.บางไผ่ ฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
29 อบต.แหลมประดู่ ฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดฉะเชิงเทรา

21 ชื่อหน่วยงาน อบต.ศาลาแดง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน อบต.สิงโตทอง
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน อบต.โยธะกา
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
24 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
26 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพนมสารคาม
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2553
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางสมัคร
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.บางไผ่
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.แหลมประดู่
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210