จังหวัดฉะเชิงเทรา

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
1 บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2560
2 บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด ฉะเชิงเทรา จรรยาบรรณดีเด่น 2560
3 อบต.เสม็ดใต้ ฉะเชิงเทรา พระปกเกล้า 2560
4 บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
5 บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
6 บริษัท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2559
7 บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
8 บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
9 บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559
10 บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิงเต็มส์ จำกัด ฉะเชิงเทรา ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 2559

จังหวัดฉะเชิงเทรา

1 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2560
2 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ไมโครชิพ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2560
3 ชื่อหน่วยงาน อบต.เสม็ดใต้
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2560
4 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ที.ราด (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
5 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีพีเอ็น เฟล็กซ์แพค จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
6 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีเอ็นทีที โลจิสติคส์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2559
7 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ทีโอเอ ชูโกกุ เพ้นท์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
8 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ฟิลพาร์ท เอ็นจิเนียริ่ง (1999) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
9 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ลินเทค (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559
10 ชื่อหน่วยงาน บริษัท สยาม เอ็น เอส เค สเตียริ่ง ซิงเต็มส์ จำกัด
จังหวัด ฉะเชิงเทรา
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย
ปีที่รับ 2559

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th