จังหวัดอำนาจเจริญ

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท แอล เจ ดิเอมเมอรัล จำกัด อำนาจเจริญ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
12 อบต.สร้างนกทา อำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
13 เทศบาลตำบลพนา อำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
14 เทศบาลตำบลพนา อำนาจเจริญ พระปกเกล้า 2554
15 เทศบาลตำบลพนา อำนาจเจริญ พระปกเกล้า 2553
16 อบจ.อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ พระปกเกล้า 2552
17 อบต.สร้างถ่อน้อย อำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
18 อบต.โพนเมืองน้อย อำนาจเจริญ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
19 เทศบาลตำบลพนา อำนาจเจริญ พระปกเกล้า 2552

จังหวัดอำนาจเจริญ

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท แอล เจ ดิเอมเมอรัล จำกัด
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.สร้างนกทา
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
13 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพนา
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
14 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพนา
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
15 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพนา
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2553
16 ชื่อหน่วยงาน อบจ.อำนาจเจริญ
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.สร้างถ่อน้อย
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
18 ชื่อหน่วยงาน อบต.โพนเมืองน้อย
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพนา
จังหวัด อำนาจเจริญ
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th