จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 อบต.หนองบัวฮี อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
32 โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง จังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554
33 อบต.ก่อเอ้ อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
34 อบต.ดอนจิก อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
35 อบต.ตบหู อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
36 อบต.บุ่งหวาย อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
37 อบต.หนองบัวฮี อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
38 เทศบาลตำบลนาเยีย อุบลราชธานี พระปกเกล้า 2552
39 เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดอุบลราชธานี

31 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองบัวฮี
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
32 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนาแวง จังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554
33 ชื่อหน่วยงาน อบต.ก่อเอ้
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
34 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนจิก
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.ตบหู
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
36 ชื่อหน่วยงาน อบต.บุ่งหวาย
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
37 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองบัวฮี
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
38 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนาเยีย
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2552
39 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th