จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
21 โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ กองทัพบก อุบลราชธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
22 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข อุบลราชธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
23 บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
24 โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต อุบลราชธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
25 โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2555
26 อบต.กุดชมภู อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
27 อบต.ดอนจิก อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
28 อบต.ท่าช้าง อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
29 อบต.พังเคน อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
30 อบต.สวาง อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554

จังหวัดอุบลราชธานี

21 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายสรรพสิทธิประสงค์ กองทัพบก
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
22 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
23 ชื่อหน่วยงาน บริษัท เจริญชัยแทรกเตอร์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
24 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ กรมสุขภาพจิต
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
25 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2555
26 ชื่อหน่วยงาน อบต.กุดชมภู
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
27 ชื่อหน่วยงาน อบต.ดอนจิก
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
28 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าช้าง
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
29 ชื่อหน่วยงาน อบต.พังเคน
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
30 ชื่อหน่วยงาน อบต.สวาง
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th