จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 เทศบาลตำบลตำน้ำแซบ อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2559
12 อบต.พังเคน อุบลราชธานี พระปกเกล้า 2557
13 โรงพยาบาลเขมราฐ อุบลราชธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2557
14 จ.อุบลราชธานี อุบลราชธานี คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2556
15 บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
16 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยจักรกลเกษตร อุบลราชธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
17 อบต.พังเคน อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
18 เทศบาลตำบลกุดชมภู อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 เทศบาลตำบลแสนสุข อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
20 เทศบาลเมืองวารินชำราบ อุบลราชธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556

จังหวัดอุบลราชธานี

11 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลตำน้ำแซบ
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2559
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.พังเคน
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2557
13 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเขมราฐ
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2557
14 ชื่อหน่วยงาน จ.อุบลราชธานี
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุบลเกษตรพลังงาน จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญชัยจักรกลเกษตร
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.พังเคน
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลกุดชมภู
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลแสนสุข
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
20 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลเมืองวารินชำราบ
จังหวัด อุบลราชธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th