จังหวัดอุตรดิตถ์

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด อุตรดิตถ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
12 ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอ.วัสดุก่อสร้าง อุตรดิตถ์ ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
13 อบต.ท่าแฝก อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
14 อบต.วังแดง อุตรดิตถ์ พระปกเกล้า 2556
15 อบต.สองห้อง อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
16 อบต.หาดสองแคว อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
17 เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
18 เทศบาลตำบลพระเสด็จ อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
19 อบต.วังแดง อุตรดิตถ์ พระปกเกล้า 2555
20 อบต.หาดสองแคว อุตรดิตถ์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555

จังหวัดอุตรดิตถ์

11 ชื่อหน่วยงาน บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
12 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์.เอ.วัสดุก่อสร้าง
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.ท่าแฝก
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังแดง
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2556
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.สองห้อง
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.หาดสองแคว
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
17 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลคุ้งตะเภา
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลพระเสด็จ
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
19 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังแดง
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2555
20 ชื่อหน่วยงาน อบต.หาดสองแคว
จังหวัด อุตรดิตถ์
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th