จังหวัดอุทัยธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
11 อบต.บ้านใหม่คลองเคียน อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
12 อบต.ป่าอ้อ อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
13 อบต.วังหิน อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
14 อบต.หนองกระทุ่ม อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
15 อบต.หนองไผ่แบน อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
16 อบต.หนองกระทุ่ม อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
17 อบต.ไผ่แบน อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
18 เทศบาลตำบลหาดทนง อุทัยธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552

จังหวัดอุทัยธานี

11 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านใหม่คลองเคียน
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
12 ชื่อหน่วยงาน อบต.ป่าอ้อ
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
13 ชื่อหน่วยงาน อบต.วังหิน
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
14 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
15 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองไผ่แบน
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
16 ชื่อหน่วยงาน อบต.หนองกระทุ่ม
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
17 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไผ่แบน
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
18 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหาดทนง
จังหวัด อุทัยธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th