จังหวัดอุดรธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
51 อบต.นาพู่ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
52 อบต.นิคมสงเคราะห์ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
53 อบต.บ้านขาว อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
54 อบต.สะแบง อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
55 อบต.เพ็ญ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
56 อบต.บ้านขาว อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
57 อบต.เพ็ญ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
58 อบต.เสอเพลอ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2552
59 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2552
60 เทศบาลนครอุดรธานี อุดรธานี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice) 2551

จังหวัดอุดรธานี

51 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพู่
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
52 ชื่อหน่วยงาน อบต.นิคมสงเคราะห์
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
53 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านขาว
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
54 ชื่อหน่วยงาน อบต.สะแบง
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
55 ชื่อหน่วยงาน อบต.เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
56 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านขาว
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
57 ชื่อหน่วยงาน อบต.เพ็ญ
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
58 ชื่อหน่วยงาน อบต.เสอเพลอ
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2552
59 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2552
60 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลนครอุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practice)
ปีที่รับ 2551

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th