จังหวัดอุดรธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
41 บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555
42 วิทยาลัยสันตพล อุดรธานี องค์กรโปร่งใส 2555
43 อบต.นาพู่ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
44 อบต.ไชยวาน อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2555
45 โรงพยาบาลเอกอุดร อุดรธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2555
46 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลดีเด่น 2554
47 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี จรรยาบรรณดีเด่น 2554
48 อบจ.อุดรธานี อุดรธานี พระปกเกล้า 2554
49 อบจ.อุดรธานี อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2554
50 อบจ.อุดรธานี อุดรธานี คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices) 2554

จังหวัดอุดรธานี

41 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรพัฒนา (1994) จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555
42 ชื่อหน่วยงาน วิทยาลัยสันตพล
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรโปร่งใส
ปีที่รับ 2555
43 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพู่
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
44 ชื่อหน่วยงาน อบต.ไชยวาน
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2555
45 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลเอกอุดร
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2555
46 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2554
47 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล จรรยาบรรณดีเด่น
ปีที่รับ 2554
48 ชื่อหน่วยงาน อบจ.อุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล พระปกเกล้า
ปีที่รับ 2554
49 ชื่อหน่วยงาน อบจ.อุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2554
50 ชื่อหน่วยงาน อบจ.อุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล คุณภาพการให้บริการประชาชน (Best Practices)
ปีที่รับ 2554

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th