จังหวัดอุดรธานี

ที่ ชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัล จังหวัด ชื่อรางวัล ปีที่รับรางวัล
31 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ อุดรธานี อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
32 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ อุดรธานี อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2556
33 อบต.นาพู่ อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
34 อบต.บ้านก้อง อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
35 อบต.สามพร้าว อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
36 เทศบาลตำบลนางัว อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
37 เทศบาลตำบลหนองบัว อุดรธานี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี 2556
38 โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก อุดรธานี บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices) 2556
39 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี บรรษัทภิบาลดีเด่น 2555
40 บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด อุดรธานี ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น 2555

จังหวัดอุดรธานี

31 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ อุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
32 ชื่อหน่วยงาน ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไอคิวเซ้าท์อีสต์โอเอ อุดรธานี
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2556
33 ชื่อหน่วยงาน อบต.นาพู่
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
34 ชื่อหน่วยงาน อบต.บ้านก้อง
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
35 ชื่อหน่วยงาน อบต.สามพร้าว
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
36 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลนางัว
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
37 ชื่อหน่วยงาน เทศบาลตำบลหนองบัว
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี
ปีที่รับ 2556
38 ชื่อหน่วยงาน โรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคม กองทัพบก
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บริการภาครัฐแห่งชาติ (Best Practices)
ปีที่รับ 2556
39 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล บรรษัทภิบาลดีเด่น
ปีที่รับ 2555
40 ชื่อหน่วยงาน บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด
จังหวัด อุดรธานี
ชื่อรางวัล ธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น
ปีที่รับ 2555

ติดต่อเรา

หมายเลขโทรศัพท์
02-141-9600
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ฝั่งทิศใต้ เลขที่ 120 หมู่ 3
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
EMAIL
kpi_peace@kpi.ac.th